REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH WAKACYJNYCH

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

organizowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej

 1. Rekolekcje oazowe są miejscem odnowy życia chrześcijańskiego i budowania Żywego Kościoła. Ze względu na specyfikę programu nie przewiduje się odwiedzin, zarówno przez rodziców, kolegów jak i animatorów.
 2. Oaza ma przede wszystkim charakter religijny, jednak w programie rekolekcji znajduje się wiele elementów rozrywkowych, wycieczek krajoznawczych i sportu.
 3. Pierwsza data jest dniem przyjazdu na rekolekcje, druga dniem odjazdu z rekolekcji.
  Z wypełnioną kartą uczestnictwa należy zgłosić się w ośrodku rekolekcyjnym do godziny 16.00 w dniu przyjazdu. Wyjazd w dniu odjazdu po godzinie 9.00. Dzień przyjazdu i dzień odjazdu mają szczególne znaczenie dla przeżyć rekolekcyjnych, dlatego na rekolekcje nie przyjmuje się nikogo, kto przyjeżdża później lub ma zamiar wyjechać wcześniej. W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rekolekcje wpłacona wcześniej zaliczka pozostaje do dyspozycji organizatorów. W przypadku niepełnego pobytu na rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
 4. Informujemy, że ze względu na charakter rekolekcji i potrzebę otwarcia się na wspólnotę podczas turnusu ograniczone jest korzystanie z telefonów komórkowych. Począwszy od Oazy Nowej Drogi III° wzwyż telefony komórkowe uczestnicy oddają do depozytu pierwszego dnia rekolekcji zaś odbierają w ostatnim dniu. Dla rodziców udostępniony będzie telefon podany w recepcji.
 5. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji,
  w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.) – nie dotyczy to telefonów i innych urządzeń oddanych do depozytu.
 6. Uczestnicy rekolekcji są zakwaterowani w domach rekolekcyjnych oraz szkołach, które nie są wyposażone w pościel. Trzeba zatem, aby każdy zabrał ze sobą prześcieradło, śpiwór i małą poduszkę. Ponadto należy zabrać odpowiednią odzież na dni ciepłe i chłodniejsze, płaszcz przeciwdeszczowy oraz wygodne obuwie na piesze wycieczki. Na rekolekcjach obowiązuje skromny ubiór, godny oazowcza/odpowiedniej długości(poniżej kolana) spódnice, sukienki, spodenki, bluzki i koszulki (bez dekoltów)/. Ponieważ program rekolekcji przewiduje codzienne uczestnictwo w liturgii należy zabrać ze sobą obowiązkowo sukienkę lub spódnicę: chłopcy zabierają (jeśli posiadają) własna komżę albo albę/. Nie zapominajmy o odświętnym stroku na Dzień Pański. Należy także zabrać: Pismo św. różaniec, notatnik, przybory do pisania, legitymację szkolną, śpiewniki. Osoby uzdolnione muzycznie koniecznie zabierają ze sobą instrumenty. Można też pomyśleć o materiałach, które da się wykorzystać do wspólnej zabawy.
 1. Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, w przypadku gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, są oni przydzielani do oddzielnych mieszkań i różnych grup formacyjnych.
 2. Uczestnik ma prawo do:
 • bezpieczeństwa w czasie trwania oazy rekolekcyjnej;
 • zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do kierownika oazy rekolekcyjnej w sprawie życia codziennego i organizacji zajęć programowych poprzez swojego wychowawcę, jeżeli dotyczą całej oazy. Jeśli zaś dotyczą grupy bezpośrednio do wychowawcy; bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych o każdej porze dnia i nocy do swojego wychowawcy, ratownika medycznego, pielęgniarki itp. lub kierownika oazy rekolekcyjnej;
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu oazowego przeznaczonego dla uczestników; aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy;
 • brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych na oazie zajęciach;
 • korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie, określonym przez Księdza Moderatora (dotyczy ODB oraz OND I i II st.)
 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
 • przebywania na terenie ośrodka oazowego i jego otoczenia pod opieką wychowawcy; nie wolno oddalać się poza ten teren bez opieki wychowawcy grupy!;
 • wykonywania poleceń wychowawcy i kierownika oazy rekolekcyjnej;przestrzegania planu dnia;
 • szanowania wszystkich pomieszczeń oraz sal i znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia; wszelkie usterki i awarie należy niezwłocznie zgłosić do Księdza Moderatora; za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową;
 • dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywa się oaza;
 • przestrzegania zasad prawidłowego współżycia z innymi osobami, kultury słowa i zachowania, zgodnie z uznanymi zasadami wychowawczymi; zachowywania się w taki sposób, aby jego zachowanie nie powodowało jakiejkolwiek szkody materialnej oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia i życia jakichkolwiek osób; poszanowania rzeczy własnych oraz innych uczestników;
 • dostosowania się do zaleceń lekarza i/lub ratownika medycznego, pielęgniarki;
 • przestrzegania przepisów: BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego; poruszania się po drogach i transportu zbiorowego; bezpiecznego przejazdu środkami komunikacji; bezpiecznych wypraw turystyczno-krajoznawczych i górskich; bezpiecznego przebywania na boisku i hali sportowej;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia
  i zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.