Przedstawienie jasnej wizji ma na celu ożywienie naszych działań, daje nam możliwość poznania czekającej nas wspólnej, konkretnej  drogi pracy, a czytelny plan pozwala zrozumieć wszelkie podjęte kroki.

Szanowni Księża Modratorzy, Drodzy przedstawiciele Domowego Kościoła i Oazy Żywego Kościoła Archidiecezji Przemyskiej.

Po rocznym okresie adaptacji, na podstawie poczynionych obserwacji, kierowany słowem otrzymanym na modlitwie i rozważanym w czasie osobistej refleksji, mająć na uwadze dobro całego Ruchu naszej archidiecezji, odczytywanym na tle potrzeb całej wspólnoty Kościoła w archidiecezji, w łączności z moderatorem generalnym Ruchu, postanowiłem przedstawić Wam wizję drogi, ktorą obrałem za cel w czasie czekającej mnie jeszcze trzyletniej kadencji pełnienia posługi moderatora diecezjalnego.

Przedstawienie jasnej wizji ma na celu ożywienie naszych działań, daje nam możliwość poznania czekającej nas wspólnej, konkretnej  drogi pracy, a czytelny plan pozwala zrozumieć wszelkie podjęte kroki.

Poniższa perspektywa, przedstawiona w punktach, pokazuje to, co wydaje się być istotą drogi czekającej nas przez najbliższe lata.

 1. Zgodnie z myślą Ojca Założyciela, Ruch Światło Życie, podobnie jak każdy poważny ruch posoborowy, pozostaje zawsze integralną częścią Kościoła Katolickiego w świecie, w Polsce i w diecezji. Będziemy zatem zwracać uwagę na aktywne włączenie się w dzieła podjęte przez naszą archidiecezję, szukając wspólnych dróg pracy z innymi ruchami i stowarzyszeniami, takimi jak: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka, Caritas, RAM, KSM oraz ze wszystkimi, które wyrażą taką gotowość. Będziemy poszukiwać punktów współpracy dla dobra polskiej rodziny, młodzieży i dzieci, z zachowaniem piękna różnorodności naszych charyzmatów, struktur i specyfiki działań. W duchu jedności z Centrum Ruchu w Krościenku, będziemy dążyć do włączenia się we wszelkie dzieła tam podejmowane, szczególnie przez animatorów Ruchu i członków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło Życie i Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, czy to o charakterze misyjnym, formacyjnym w ramach posługi liturgicznej, oraz we wszelkiego rodzaju działaniach wolontariatu.
 2. Ważnym zadaniem będzie dokładne przeanalizowanie obecnej sytuacji Ruchu w naszej archidiecezji. Stając w prawdzie, zadamy sobie pytanie o ilość i jakość parafialnych wspólnot oazowych i kręgów DK, aby odkryć punkty silne i bogate oraz te słabsze, gdzie warto byłoby podjąć próbę umocnienia naszej działalności. Ciesząc się z dobrej kondycji naszych diakoni diecezjalnych, rozpoczniemy powolny proces rozwoju diakonii specjalistycznych w poszczegolnych rejonach.
 3. Doświadczenie wynikające z pracy u podstaw, które przyczyniło się do odnowy Polski po odzyskaniu przez nią niepodległości, zwrócenie uwagi na konieczność formacji intelektualnej, będącej inspiracją dla reformy Kościoła już w duchu Soboru Trydenckiego, należy przenieść na teren naszego Ruchu poprzez pogłębienie znajomości dzieł i osoby Ojca Franciszka. Stąd rodzi się potrzeba dotarcia do świadków, przyjaciół, kapłanów, animatorów znających Ojca Założyciela i tworzących pierwsze struktury Ruchu w naszej archidiecezji. Służyć ma temu powołany dnia 26 sierpnia 2017r. w Starej Wsi Instytut Pamięci Diakoni Ruchu Światło Życie Archidiecezji Przemyskiej, którego celem jest zbieranie świadectw obecności Ojca Założyciela w życiu ludzi z naszej diecezji, oraz stworzenie historycznego opisu dziejow Ruchu od początków jego istnienia aż po dzień dzisiejszy.

Lektura dzieł Ojca Założyciela proponowana w ramach spotkań formacyjnych, choćby pięciominutowa,  służy pogłębieniu znajomości czystego charyzmatu, aby skutecznie chronić Ruch od niebezpieczeństwa prywatnych wizji, narzucanych innym pod pretekstem podtrzymania  tzw. tradycji Ruchu w Archidiecezji Przemyskiej.

 1. Formacja Kapłańska obejmować będzie odtąd podział na trzy rejony, aby umożliwić kapłanom sprawne przybycie na spotkania w oparciu o propozycje zawarte w materiałach Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.
 2. Propagowanie i organizowanie wśrod osób pełnoletnich Oazy Dorosłych jako poważnej propozycji rozwoju duchowego.
 3. Odczytanie zadań i miejsca w Ruchu dla Wspólnoty Oazowo Ewangelizacyjnej Miłosiernego Chrystua Sługi.
 4. Utrzymanie misji w Ekwadorze, dalsza współpraca w dziele organizacji działań charytatywno- opiekuńczych w Abchazji i w Samborze na Ukrainie
 5. Systematyczne uświadamianie członków Ruchu w kwestiii dobrze pojętej „dziesięciny”.

Elelmenty planu rocznego do 31.08.2018

 1. Odpowiadając na wezwanie „Idźcie i głoście“, podejmujemy trud rekolekcji ewangelizacyjnych w różnych parafiach naszej Archidiecezji.
 2. Kursy formacyjne, szkoła animatora,
 • po ONŻ I stopnia – „Ewangeliczne Rozmowy”, 29. IX – 1. X. 2017;  Przemyśl, Collegium Marianum; koszt 75 zł; przyjazd 29. IX. do godz. 17.00
 • po ONŻ II stopnia – „KODA cz.1.”, 13-15. X. 2017; Maćkowice; koszt 75 zł;  przyjazd 13. X. do godz. 17.00
 • po ONŻ III stopnia – „Szkoła Chrystusa cz. 1”, 22-24. IX. 2017; Maćkowice; koszt 75 zł; przyjazd 22. IX. do godz. 17.00
 1. Krótka lektura dzieł Ojca ks. Fr. Blachnickiego w ramach spotkań formacyjnych
 2. Włączenie się w dzieło Instytutu Pamięci, poszukiwanie świadków, pierwszych kapłanów, animatorow tworzących fundamenty Ruchu w diecezji przemyskiej albo współpracujących z ks. Franciszkiem w naszych środowiskach.
 3. Włączenie się prawników, przedsiębiorców, biznesmenów w pracę Diakoni Środków Materialnych, szczególnie w kwestii rozbudowy Centrum Ruchu – Collegium Marianum, pomoc w rozbudowie siedziby Wspólnoty Miłosiernego Chrystusa Sługi we Wrocance, która w przyszłości mogłałby również spełniać rolę centrum formacji misyjnej.

Podjęcie tematu nowych,  ciekawych miejsc gdzie mogłyby  powstać kolejne  ośrodki

 1. Udział w Narodowym Kongresie Trzeźwości, a zwłaszcza połączonego z organizacją pikniku edukacyjnego: „Świadek wolności” i z kampanią medialną: „Nie piję, bo kocham” w Warszawie 23 września br. Potrzebne jest nasze wielkie zaangażowanie w te dzieła realizowane w ramach obchodów roku ks. F. Blachnickiego.Potrzebne jest siedem osób (po 18 r. życia) z krucjatą członkowską, aby w kontakcie ze mną lub z Patrycją Jędrzejko podjąć posługę ewangelizacji.  Chętnie widziane osoby zaangażowane.
 2. Udział w inicjatywie „Różaniec do granic” – 7 października br. w przygranicznych parafiach – oaza młodzieżowa i dziecięca: Kalników, Wielkie Oczy, Ustrzyki Dolne – Jasień, Medyka; DK – Jaśliska, Ustrzyki Dolne, Jasień i Wielkie Oczy
 3. 19 listopada br. – pielgrzymka filii do Krościenka nad Dunajcem, zaś wiosenną porą planowana pielgrzymka do Carlsberga.

ks. Marcin Koperski