Formacja w ciągu roku

Ruch Światło-Życie powstał jako ruch, mający na celu odnowę Kościoła rzymskokatolickiego. Księdzu Blachnickiemu przyświecała myśl, aby Ruch Światło – Życie stał się miejscem formacji deuterokatechumenalnej dla całego społeczeństwa, poczynając od dzieci, przechodząc przez młodzież, aż do osób dorosłych i rodzin. Wiedział, że, aby stać się prawdziwym chrześcijaninem należy formować swoje serce przez całe życie. Założyciel oazy chciał, aby każdy żyjący mógł odnaleźć swoje miejsce w kościele i w nim się wzrastać służąc braciom w Chrystusie.

Formacja w ciągu roku jest ściśle związana z rekolekcjami wakacyjnymi. Praca w parafii podczas cotygodniowych spotkań formacyjnych doprowadza do pogłębienia treści przeżytych w ciągu piętnastodniowych rekolekcji na wakacjach. Każdy kto ma na względzie swój własny rozwój chrześcijański powinien brać czynny udział w tych cotygodniowych spotkaniach opartych o materiały formacyjne dla danego stopnia.

Poniżej zamieszczamy ilustrację materiałów do cotygodniowych spotkań dla danych stopni formacyjnych. Mamy nadzieję, że dzięki temu każdy ksiądz, animator odpowiedzialny za grupę oazową w parafii będzie wiedział z czego może skorzystać, tak, aby dobrze poprowadzić powierzonych mu uczestników do zjednoczenia z Chrystusem. Dzięki takiemu krótkiemu zestawieniu mamy nadzieję, że każdy z członków Ruchu będzie mógł także samemu zadbać o swój wewnętrzny rozwój, zaopatrując się w konkretne materiały dla siebie.

Oaza Dzieci Bożych

Formacja grup Dzieci Bożych ma na celu ukazanie uczestnikom spotkań, czym jest liturgia, jak ją dobrze przeżywać. Zgłębianie przez uczestników znaczenia gestów liturgicznych ma w efekcie doprowadzić do podjęcia konkretnych, odpowiednich do swojego wieku posług w kościele. Formacja prowadzona jest w oparciu o podręczniki i notatniki, przygotowane pod redakcją ks. Stanisława Szczepańca. Poniżej zamieszczamy ich publikacje:

 

Przed wyjazdem na 

Oazę Dzieci Bożych I st.

 • Kandydat na ministranta, Kraków 2004.
 • Choralista, Kraków 1982.

Po Oazie Dzieci Bożych I st.

 • Ministrant światła, Kraków 1983.

Po Oazie Dzieci Bożych II st.

 • Ministrant księgi, Kraków 1984
 • Ministrant ołtarza, Kraków 1986

Biorąc pod uwagę, że te materiały są ściśle związane z posługą ministrantów, każdy animator przed spotkaniem ze swoją wspólnotą, powinien je odpowiednio dostosować, zmodyfikować w zależności od tego, czy  jest to grupa dziewczyn, chłopaków lub mieszana, tak aby każdy z uczestników spotkania mógł brać w nim czynny udział.

MATERIAŁY STUDYJNE DO PRACY Z GRUPAMI DZIECI BOŻYCH

Trzy nowe podręczniki dla grup dziecięcych zostały wypracowane przez Ruch Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i zatwierdzone jako materiały studyjne, z których można spokojnie korzystać, a ewentualne uwagi przesyłać do Moderatora Generalnego. Podręczniki zawierają konspekty spotkań w ciągu roku przeznaczonych dla uczestników Oazy Dzieci Bożych. Jest to program trzyletni, rozpisany na cotygodniowe spotkania, a jego myśl przewodnią stanowi idea dziecięctwa Bożego. W każdym roku pracy formacyjnej myśl przewodnia będzie rozważana i realizowana w innym aspekcie:

 • Rok I: Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem”, formacja skupiona wokół słowa Bożego (słowa życia), słowo to przyjęte z wiarą czyni nas dziećmi Bożymi; wchodzimy w relację do Boga.
 • Rok II: Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium”, formacja skupiona wokół liturgii i sakramentów, przez sakramenty Chrystus daje nam udział w swoim synostwie Bożym.
 • Rok III: Dziecięctwo Boże w Duchu Świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia”.

Oaza Nowej Drogi

Po każdym z trzech wakacyjnych stopni Oazy Nowej Drogi następuje pogłębienie ich treści podczas cotygodniowych spotkań prowadzonych metodą Ewangelicznej Rewizji Życia. Mała grupa wychodząc od wydarzenia życiowego („widzieć”), rozważa je w świetle słowa Bożego i nauczania Kościoła („ocenić”), aby podjąć modlitwę i właściwe działanie, które ma przemienić daną rzeczywistość według zamysłu Bożego („działać”). Szerzej mówi o tym wprowadzenie do podręczników kolejnych stopni. Są to następujące publikacje:

 • Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi pierwszego stopnia. Konspekty dla animatorów, Kraków 2007.
 • Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi drugiego stopnia. Konspekty dla animatorów, Kraków 2006.
 • Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi trzeciego stopnia. Konspekty dla animatorów, Krościenko n. Dunajcem 2006

 

 

Propozycja formacji dla grup po OND III, które nie pojechały na ONŻ I w wyniku pandemii (EWANGELIZACJA)

Ewangelizacja jest głoszeniem Ewangelii słowem i czynem. Nikt z nas nie może powiedzieć, że nie potrzebuje ewangelizacji, dlatego jest ona skierowana do każdego człowieka, niezależnie od wieku, który potrafi otworzyć się na spotkanie z Panem. To ona pozwala nam na nowo przeżywać śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, wchodzić w głębię Jego Misterium. Dobrze przeżyta Ewangelizacja daje nam sposobność do przyjęcia daru Boga jakim jest Zbawienie.

W Ruchu Światło-Życie ewangelizacja jest podstawowym krokiem, który należy postawić, aby móc iść dalej drogą chrześcijańskiego wtajemniczenia. Bez dobrze przeżytej ewangelizacji ciężko o to, aby odpowiednio przyjmować i doświadczać kolejne etapy formacji, gdyż jest ona fundamentem, na którym opiera nasza relacja z Bogiem. Ewangelizacja może przebiegać na różne sposoby:

 • ewangelizacja indywidualna;
 • ewangelizacja uliczna;
 • ewangelizacja w małej grupie.

Do przeżycia ewangelizacji wykorzystujemy następujące materiały:

 

 • 4 spotkania nad Ewangelią św. Łukasza. Konspekty dla animatorów, Kraków 2007
 • 4 spotkania nad Ewangelią św. Łukasza. Notatnik uczestnika, Kraków 1999

Materiały pomocnicze:

 

 • José H. Prado Flores, Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych, Kraków 1993.
 • José H. Prado Flores, Jak ewangelizować ochrzczonych?, Łódź 1993.
 • film Jezus

 

Owoce ewangelizacji utrwalane są w ośmiu spotkaniach, które mają głębiej ukazać, co oznacza stawanie się Nowym Człowiekiem, umocnić świadomość znaczenia osobistej wiary w Chrystusa – Zbawiciela oraz wprowadzić każdego członka grupy na drogę wzrastania w życiu chrześcijańskim.

Osiągnięciu tych celów służą następujące materiały:

 • 8 spotkań poewangelizacyjnych. Konspekty dla animatorów, Krościenko n. Dunajcem 2003
 • 8 spotkań poewangelizacyjnych. Notatnik uczestnika, Krościenko n. Dunajcem 1999

Oaza Nowego Życia

Osoby, które jako pierwsze swoje rekolekcje wakacyjne przeżyły Oazę Nowej Drogi III stopnia, a także starsi, którzy po raz pierwszy zetknęli się z Ruchem Światło-Życie, zanim wezmą udział w Oazie Nowego Życia I stopnia, powinni przygotować się do niego poprzez cotygodniowe spotkania w małej grupie formowanej wg specjalnie przygotowanych konspektów Ewangelicznych Rewizji Życia.

 Materiały te są zawarte w następujących publikacjach:

 • Ewangeliczne Rewizje Życia dla grup formacyjnych po Oazie Nowego Życia stopnia podstawowego. Zeszyt 1, Kraków 2006.
 • Ewangeliczne Rewizje Życia dla grup formacyjnych po Oazie Nowego Życia stopnia podstawowego. Zeszyt 2, Kraków 2003.
 • Ewangeliczne Rewizje Życia dla grup formacyjnych po Oazie Nowego Życia stopnia podstawowego. Zeszyt 3, Kraków 2006.

Po Oazie Nowego Życia I st.

      W ciągu roku po rekolekcjach letnich ONŻ I° (będąc co najmniej w kl. I szkoły średniej), oraz po podjęciu decyzji przystąpienia do deuterokatechumenatu należy przejść formację, która obejmuje dwa etapy.

Od wakacji do Adwentu powinno odbyć się 11 rozmów ewangelicznych, przeprowadzonych z pomocą następujących materiałów:

 • Droga Nowego Życia. Konspekty dla animatorów do 11 rozmów ewangelicznych, Kraków 2006.
 • Droga Nowego Życia. Notatnik uczestnika formacji po Oazie Nowego Życia I stopnia, Krościenko 2002.

Dalsza formacja (od Adwentu) przebiega według tzw. 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Służy jej podręcznik: Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, Krościenko 2000 oraz notatniki do poszczególnych kroków.

Ten etap jest niezwykle ważny, a właściwe jego przeżycie pozwala znacząco pogłębić rozumienie Oazy, a przez nią powołania chrześcijańskiego każdego uczestnika.