REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH

organizowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej

  1. Rekolekcje oazowe są miejscem odnowy życia chrześcijańskiego i budowania Żywego Kościoła. Ze względu na specyfikę programu nie przewiduje się odwiedzin, zarówno przez rodziców, kolegów jak i animatorów.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość wyjazdu członków kadry odpowiedzialnej za uczestników w sprawach organizacyjnych ( np. zaopatrzenie, kontakt z proboszczem miejsca itp.) oraz gdy moderator uzna to za słuszne. W przypadku takich sytuacji osoba opuszczająca choćby na chwile turnus rekolekcyjny zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich zasad sanitarnych obowiązujących w państwie. Turnusy rekolekcyjne z zachowanie zasad higieny odwiedzić może: Biskup miejsca, Moderator Diecezjalny, Para Diecezjalna DK, Kapłani (spowiedź rekolekcyjna), przedstawiciele władz lokalnych i państwowych oraz osoby uprzednio zatwierdzone przez Moderatora Diecezjalnego.
  3. Koszt rekolekcji dla uczestników wynosi 400 zł (Oaza Dzieci Bożych, Oaza Światłości i Oaza Ewangelizacji) 700 zł (X Kroków, KODA) i obejmuje noclegi, całodzienne wyżywienie i materiały rekolekcyjne. Dojazd na rekolekcje i powrót z rekolekcji we własnym zakresie. W przypadku odwołania rekolekcji zimowych  z powodu zbyt małej liczby uczestników wpłacony zadatek lub całość kwoty zostaje w pełni zwrócony na konto nadawcy.  W innym przypadku wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
  4. Pierwsza data jest dniem przyjazdu na rekolekcje, druga dniem odjazdu z rekolekcji. Z wypełnioną kartą uczestnictwa należy zgłosić się w ośrodku rekolekcyjnym do godziny 17.00 w dniu przyjazdu. Wyjazd z rekolekcji  od godziny 9. Dzień przyjazdu i dzień odjazdu mają szczególne znaczenie dla przeżyć rekolekcyjnych, dlatego na rekolekcje nie przyjmuje się nikogo, kto przyjeżdża później lub ma zamiar wyjechać wcześniej. W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rekolekcje wpłacony wcześniej zadatek pozostaje do dyspozycji organizatorów. W przypadku niepełnego pobytu na rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
  5. Informujemy, że ze względu na charakter rekolekcji i potrzebę otwarcia się na wspólnotę podczas turnusu ograniczone jest korzystanie z telefonów komórkowych Telefony komórkowe uczestnicy oddają do depozytu pierwszego dnia rekolekcji zaś odbierają w ostatnim dniu. Dla rodziców udostępniony będzie telefon podany w recepcji.
  6. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.) – nie dotyczy to telefonów i innych urządzeń oddanych do depozytu.
  7. Uczestnicy rekolekcji są zakwaterowani w domach rekolekcyjnych, które nie są wyposażone w pościel. Trzeba zatem, aby każdy zabrał ze sobą prześcieradło, śpiwór i małą poduszkę. Ponadto należy zabrać odpowiednią do pory roku odzież (obowiązkowo nakrycie głowy, kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie do pieszych wędrówek obuwie). Na rekolekcjach obowiązuje skromny ubiór, godny oazowicza/odpowiedniej długości(poniżej kolana) spódnice, sukienki, spodenki, bluzki i koszulki (bez dekoltów)/. Ponieważ program rekolekcji przewiduje codzienne uczestnictwo w liturgii należy zabrać ze sobą obowiązkowo sukienkę lub spódnicę: chłopcy zabierają (jeśli posiadają) własna komżę albo albę. Nie zapominajmy o odświętnym stroku na Dzień Pański. Należy także zabrać: Pismo św. różaniec, notatnik, przybory do pisania, legitymację szkolną, śpiewniki. Osoby uzdolnione muzycznie koniecznie zabierają ze sobą instrumenty. Można też pomyśleć o materiałach, które da się wykorzystać do wspólnej zabawy.
  8. Oaza ma przede wszystkim charakter religijny, jednak w programie rekolekcji znajduje się wiele elementów rozrywkowych, wycieczek krajoznawczych i sportu.
  9. Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, w przypadku gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, są oni przydzielani do oddzielnych mieszkań i różnych grup formacyjnych.
  10. Uczestnik ma prawo do:
  • bezpieczeństwa w czasie trwania oazy rekolekcyjnej;
  • zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do kierownika oazy rekolekcyjnej w sprawie życia codziennego i organizacji zajęć programowych poprzez swojego wychowawcę, jeżeli dotyczą całej oazy. Jeśli zaś dotyczą grupy bezpośrednio do wychowawcy; bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych o każdej porze dnia i nocy do swojego wychowawcy, ratownika medycznego, pielęgniarki itp. lub kierownika oazy rekolekcyjnej;
  • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu oazowego przeznaczonego dla uczestników; aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy;
  • brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych na oazie zajęciach;
  • korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie, określonym przez księdza moderatora
  1. Uczestnik zobowiązany jest do:
  • przebywania na terenie ośrodka oazowego i jego otoczenia pod opieką wychowawcy; nie wolno oddalać się poza ten teren bez opieki wychowawcy grupy!;
  • wykonywania poleceń wychowawcy i kierownika oazy rekolekcyjnej; przestrzegania planu dnia;
  • szanowania wszystkich pomieszczeń oraz sal i znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia; wszelkie usterki i awarie należy niezwłocznie zgłosić do księdza moderatora; za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową;
  • dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywa się oaza;
  • przestrzegania zasad prawidłowego współżycia z innymi osobami, kultury słowa i zachowania, zgodnie z uznanymi zasadami wychowawczymi; zachowywania się w taki sposób, aby jego zachowanie nie powodowało jakiejkolwiek szkody materialnej oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia i życia jakichkolwiek osób; poszanowania rzeczy własnych oraz innych uczestników;
  • dostosowania się do zaleceń lekarza i/lub ratownika medycznego, pielęgniarki;
  • przestrzegania przepisów: BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego; poruszania się po drogach i transportu zbiorowego; bezpiecznego przejazdu środkami komunikacji; bezpiecznych wypraw turystyczno-krajoznawczych i górskich; bezpiecznego przebywania na boisku i hali sportowej;
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
  1. W przypadku nie zachowania regulaminu Kierownik turnusu ma prawo wydalić Uczestnika bez zwrotu kosztów uczestnictwa oraz transportu do domu. Powyższa decyzja może być podjęta po konsultacji z Moderatorem Diecezjalnym. Gdy Uczestnik rezygnuje z pobytu na turnusie organizator nie zapewnia transportu do domu. W takim przypadku rodzice/prawni opiekunowie maja obowiązek odebrać Uczestnika z turnusu, co poświadczają pisemnie oświadczeniem. Jeżeli uczestnik będzie zmuszony opuścić turnus ze względów zdrowotnych również nie będą zwrócone koszty uczestnictwa i transportu do domu.