1. Administratorem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych jest podmiot Diakonia Ruchu Światło-Zycie Archidiecezji Przemyskiej, NIP 795 25 34 592
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją rekolekcji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej, a także informowania o działaniach Ruchu podjętych w tym zakresie.
 4. Przetwarzanie danych obejmuje publiczne udostępnianie wizerunku dziecka (publikacja zdjęć z wypoczynku wakacyjnego, zimowego, spotkań formacyjnych oraz wszystkich wydarzeń, których organizatorem jest Diakonia Ruchu Światło-Zycie AP) na stronie oaza.przemyska.pl oraz na profilach społecznościowych Ruchu Ś-Ż AP.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie Pana/Pani danych, które posiada Ruch Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekolekcji Ruchu Światło-Życie oraz będą przetwarzane po zakończeniu wydarzenia dla celów prawnych, statystycznych, księgowych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: instytucje współpracujące z Ruchem Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej w zakresie organizacji rekolekcji (np. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).
 9. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.
 10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: przemysl@oaza.pl