Oazowa Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi została powołana przez J.E. ks. abpa Adama Szala Metropolitę Przemyskiego w ramach działalności Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej. Dekretem z dnia 23 czerwca 2016 r. ks. arcybiskup zlecił ks. Danielowi Trojnarowi misję tworzenia Oazowej Ewangelizacyjnej Wspólnoty Życia w dawnym domu rekolekcyjnym przy parafii pw. Wszystkich Świętych we Wrocance.

 1. Miejsce Wspólnoty Życia w Ruchu Światło-Życie:
 • Założyciel Ruchu Światło-Życie, Czcigodny Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki w swoim dzienniku duchowym pt. „Życie swoje oddałem za Kościół” (s.49), oraz w Statutach Carlsbergskich ukazuje wizję Oazowych Wspólnot Życia.
 1. Odpowiedzialność za Wspólnotę Życia:
 • moderator diecezjalny sprawuje pieczę nad Wspólnotą Życia jako odpowiedzialny za Ruch Światło-Życie na szczeblu diecezjalnym,
 • bezpośrednio odpowiedzialnym za Wspólnotę Życia jest moderator (członek Wspólnoty Życia) wyznaczony przez biskupa ordynariusza miejsca, który jednocześnie wchodzi w skład Diecezjalnej Diakonii Jedności.
 1. Duchowość Wspólnoty Życia:
 • Wspólnota Życia jest miejscem realizowania charyzmatu i duchowości Ruchu Światło-Życie,
 • członkowie Wspólnoty poprzez wspólne zamieszkanie, codzienną osobistą i wspólnotową modlitwę, formację i pracę, starają się żyć według duchowości i charyzmatu przekazanego przez Założyciela, Czcigodnego Sługę Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego.
 1. Działalność Wspólnoty Życia:
 • Wspólnota odzwierciedla w codzienności całościową wizję Założyciela Ruchu Światło-Życie, urzeczywistniającą się w realizacji konkretnych zadań diakonii specjalistycznych,
 • poprzez obecność i włączanie się w życie konkretnej Wspólnoty parafialnej Oazowa Wspólnota Życia realizuje ideę odnowy parafii wyrażoną przez II Sobór Watykański, (np. pomoc w tworzeniu wspólnot dziecięcych, młodzieżowych i Domowego Kościoła, posługa dla tych wspólnot, troska o liturgię, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi),
 • prowadzenie rekolekcji: oazowych, parafialnych i ewangelizacyjnych,
 • podejmowanie różnorodnych działań ewangelizacyjnych,
 • posługa modlitwą wstawienniczą,
 • udzielanie wsparcia duchowego,
 • posługa dla dobra Ruchu Archidiecezji Przemyskiej poprzez podjęcie trudu formacji duchowo-misyjnej animatorów-wolontariuszy Ruchu, przygotowujących się do wyjazdu na misje,
 • Wspólnota daje możliwość doświadczenia życia wspólnotowego dla ludzi z zewnątrz.
 1. Członkostwo we Wspólnocie Życia:
 • członkami Wspólnoty mogą być osoby wszystkich stanów po przeżyciu formacji podstawowej Ruchu Światło-Życie (Wspólnota zapewnia formację podstawową w ciągu roku),
 • małżeństwa podejmujące decyzję włączenia się w życie Wspólnoty poprzez zamieszkanie na terenie parafii Wrocanka formują się w Kręgach rodzin w ramach duchowości Domowego Kościoła Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło-Życie zgodnie z Zasadami Domowego Kościoła.
 1. Środki materialne:
 • Oazowa Wspólnota Życia utrzymuje się z Opatrzności Bożej i prowadzonych dzieł ewangelizacyjnych,
 • małżeństwa należące do Wspólnoty podejmują zwyczajną pracę zarobkową.

 

Ks. abp Adam Szal Metropolita Przemyski dekretem z dnia 3 października 2017 r. mianował ks. Daniela Trojnara moderatorem Oazowej Wspólnoty Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi i dyrektorem domu Wspólnoty Życia we Wrocance.